Pentru a deveni membru al Uniunii Romanesti apasati aici
STATUT
 

CAP I Titulatura 

Art. 1. Numele organizatiei este Uniunea Româneascã (U_R), L'Union Roumaine, Romanian Union, Rumaenische Union.  

CAP. II Sediul  

Art. 2. Sediul central al organizatiei Uniunea Româneascã este: 309 Jean Darois, Dieppe, N.B., Canada, E1A 6B2. U_R îsi propune deschiderea de birouri în fiecare tarã unde se aflã români care, fie prin organizatiile sau asociatiile din care fac parte, fie ca persoane izolate, au aderat la aceastã formã de reprezentare a diasporei românesti. 

CAP III Scopul Creãrii Uniunii Românesti 

Art. 3. Scopul creãrii Uniunii Românesti (U_R) este realizarea unei forme de reprezentare a diasporei românesti, menitã sã uneascã si sã stimuleze actiunile acesteia.  

Art. 4. Uniunea Româneascã va informa Presedintia, Guvernul, Casa Regalã, Ambasadele României si mass-media asupra constituirii sale.  

Art. 5. Uniunea Româneascã Inc. se constitue ca entitate de sine stãtãtoare prin inregistrare (incorporare) ref. no. 025237, în provincia New Brunswick, Canada, odatã cu Adunarea Generala de Constituire tinutã prin conferinte electronice si telefonice în luna octombrie 1997.  

Art. 6. Pentru atingerea scopurilor sale organizatia U_R poate sustine orice actiuni permise de legile tãrilor în care îsi desfãsoarã activitatea. 

CAP IV Membri 

Art.7. Organizatia U_R va milita pentru atragerea în randurile sale a organizatiilor, grupãrilor si asociatiilor românesti, precum si cât mai multe persoane, care aderã si respectã statutul si sprijinã activ realizarea obiectivelor înscrise în programul sãu. U_R nu exercitã nici o imixiune în activitãtile organizatiilor afiliate, si nici nu acceptã vreo imixiune în activitatea sa, relatiile fiind de cooperare si nu de subordonare.  

Art. 8. Asociatiile, grupãrile, organizatiile precum si persoanele individuale ce vor adera la U_R, vor fi admise prin hotararile Biroului Executiv prin vot majoritar simplu.  

Art. 9. Pierderea calitãtii de membru U_R poate avea loc prin demisie sau excludere. Aceasta din urmã se face prin hotararea Biroului Executiv ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplina. 

CAP V Structura 

Art. 10. Uniunea Româneascã este compusã din:  
 

A. Adunarea Generalã 
B. Consiliul de conducere 
C. Biroul Executiv 
D. Secretariatul general 
E. Comisiile de experti 
F. Comisia de cenzori 
G. Comisia de disciplinã 

A. Adunarea Generalã  

Art. 11 Adunarea Generalã este forul superior de decizei al U_R  

Art. 12 In afara Adunãrii Generale de Constituire (Octombrie 1997), Adunarea Generalã se reuneste în sesiune ordinarã odatã la trei ani.  

Art. 13 Adunarea Generalã este compusã din:  

a) Membrii fondatori. 
b) Membrii activi, reprezentati de toti membrii grupãrilor afiliate la U_R si de persoane independente. 
c) Membrii de onoare: personalitãti ale vietii românesti din tarã si din strãinãtate, cetãtenii unor tãri strãine, care sprijinã U_R. 

Art.14 Adunarea Generalã are urmãtoarele obligatiuni si responsabilitãti:  

a) Alege Biroul Executiv. 
b) Ratificã Statutul si amendamentele propuse ulterior de BE. 
c) Ratificã deciziile BE si Consiliulul de conducere, aprobã rapoartele Presedintelui, Secretarului General si presedintilor de comisii. 
d) Stabileste bugetul U_R si determinã modul de finantare.

B. Consiliul de conducere  

Art.15 Consiliul de conducere este alcãtuit din membrii biroului executiv, secretarii generali adjuncti continentali, directorii filialelor nationale, presedintii gruparilor aderente sau delegatii acestora si din observatori dintre personalitãti ale vietii românesti din tarã si strãinãtate, cooptati la propunerea Adunãrii Generale sau a BE. Consiliul de conducere are urmãtoarele obligatii si responsabilitati: Initiazã, conduce si duce la indeplinire activitãtile generale ale U_R, în special în cazul comisiilor organizatiei. Deciziile sale sunt luate cu o majoritate simplã, respectiv jumatate plus unu din membrii componenti. 

C. Biroul Executiv  

Art.16 Biroul Executiv este constituit din Presedintele de onoare, Presedinte, Vice-presedinti ( Un Prim vice-presedinte si trei vice-presedinti continentali) si Secretarul General. Hotãrârile luate de BE între sesiunile AG au caracter executoriu, ratificarea lor revenind urmãtoarei AG. 

Art.17 BE are urmãtoarele obligatii si responsabilitãti:  

a) Aplicã deciziile AG si CC, coordoneazã si participã efectiv la desfãsurarea activitãtilor U_R, 
b) Completeazã comisiile de experti, si nominalizeazã membrii lor,
c) Acceptã noi membri, si hotãrãste asupra demisiilor, excluderilor sau suspendãrilor temporare sau definitive din functii a membrilor (inclusiv ale BE),
d) Numeste comisiile ad-hoc ale U_R. 

Art.18 Presedintele si BE se aleg pe o perioadã de 3 ani. La expirarea mandatului, dacã nu este reales, Presedintele serveste incã un termen, ca membru din oficiu si cu drept de vot in BE. 

Art.19 Presedintele are urmãtoarele atributiuni:  

a) Supravegheazã activitatea Biroului Executiv, având dreptul de veto a actiunii acestuia, atunci când ea contravine scopurilor creerii Uniunii Românesti,
b) Convocã si prezideazã Sesiunile AG, CC si BE,
c) Reprezintã sau îsi desemneazã reprezentantul sãu la functiunile la care Uniunea Româneascã participã,
d) Semneazã toate documentele U_R dupã cum este cazul.

Art. 20 Prim Vice-Presedintele ajutã efectiv Presedintele în toate activitãtile ce le întreprinde, îi preia o parte din sarcini sau îl înlocuieste în anumite împrejurãri, totul desfãsurându-se printr-o întelegere reciprocã.  

Art. 21 Vice-Presedintii continentali au urmatoarele atributii, obligatii si responsabilitãti: Supravegheazã activitatea U_R în continentul respectiv, printr-o colaborare strânsã cu secretarul general adjunct continental, membrii CC, membrii comisiilor de lucru si cu directorii filialelor nationale din aria geograficã respectivã. Militeazã activ pentru capacitarea de noi membri (organizatii sau persoane). 

D. Secretariatul General  

Art. 22 Secretarul General precum si cei trei secretari generali adjuncti sunt alesi dupa aceeasi procedurã ca si Presedintele si Vice-Presedintii de catre Adunarea Generalã.  

Art. 23 Atributiile Secretariatului General sunt:  

a) Asigurã legãturile cu BE si între BE si secretariatele pe tãri. 
b) Tine evidenta membrilor (asociatii, organizatii, persoane), 
c) Tine evidenta contabilã a veniturilor si cheltuielilor si întocmeste rapoarte anuale prezentate BE sau AG, 
d) Centralizeazã toate materialele elaborate de comisiile de experti, 
e) Raporteazã anual BE despre activitatea sa,
f) Semneazã toate documentele U_R dupã cum este cazul.

E. Comisiile de experti  

Art. 24 Comisiile de experti ai Uniunii Românesti, au menirea de a studia în mod competent si a propune cãi de rezolvare a diferitelor probleme cu care este confruntatã diaspora româneascã si a le duce la indeplinire.  

Art. 25 Comisiile de experti pot fi permanente sau ad-hoc. O comisie permanenta urmareste o problemã permanent existentã (ex. legãturile externe ale U_R cu Cancelariile lumii, cu ONU, cu Parlamentul European, etc.) iar o comisie ad-hoc urmãreste o problemã ivitã pe parcursul activitãtii U_R (ex. NATO)  

Art. 26 În raport cu situatia din tarã si experienta acumulatã, vor functiona urmãtoarele comisii:  
 

1.   Comisia de studii si strategie politicã 
2.   Comisia pentru probleme juridice 
3.   Comisia pentru probleme culturale 
4.   Comisia pentru presã, informare, comunicare 
5.   Comisia pentru probleme economice si financiare 
6.   Comisia pentru tineret 
7.   Comisia pentru femei 
8.   Comisia pentru problemele de educatie si stiintã
9.   Comisia pentru probleme sociale si de sãnãtate 

Lista rãmâne deschisã pentru noi propuneri si remanieri. 

F. Comisia de cenzori  

Art. 27 Comisia de cenzori este formatã din trei persoane alese pentru o perioadã de trei ani. Aceastã comisie verificã contributia financiarã a formatiilor si persoanelor aderente, verificã donatiile primite precum si cheltuielile anuale. 

G. Comisia de Disciplinã  

Art. 28 Comisia de disciplinã este formatã din trei membri, numiti de BE, pentru o perioadã de trei ani. Comisia are datoria de a cerceta cazurile de abateri precum si alte greseli comise de membrii sãi (inactivitate, neloialitate, declaratii neautorizate, activitate scizionistã, etc.) si de a prezenta concluziile investigatiei unui anumit caz BE, acesta din urmã urmând a lua decizia definitivã .

CAP. VI Mijloace financiare 

Art. 29 Uniunea Româneascã functioneazã prin autofinantare. Principalele surse de venit vor fi contributiile membrilor si asociatiilor. 

CAP. VII Modul de comunicare 

Art. 30 Mijlocul de comunicare între membri îl constitue lista de comunicatie si de discutie Internet (U_R), telefonul, faxul, posta, buletinul de informatii U_R, precum si întâlniri si reuniuni.  

Art.31. Lista de discutii Internet U_R este moderatã în ideea de a fi eficientã. Prin adeziunea lor la Uniunea_Româneascã, membrii consimt: 

  •  Sã dea dovadã de obiectivitate si integritate în relatiile cu colegii. 
  •  Sã dea dovadã de respect, de cinste si de curtoazie în relatiile cu ceilalti. 
  •  Sã fie solidari cu colegii, exprimând doar o criticã justã la adresa lor. 
  •  Sã se abtinã de la orice fel de denigrãri, calomnieri sau atacuri la persoanã. Biroul executiv sau reprezentantul acestuia este îndreptãtit sã ia mãsurile de cuvintã pentru ca lista U_R sã-si desfasoare activitatea în cele mai bune conditiuni. 
Art.32. Mesajele si opiniile de pe U_R nu trebuie sã se încadreze în mod formal într-o categorie anume. Ele vor cuprinde stiri si informatii, dezbateri si schimb de informatii despre actiunile si initiativele U_R. Documentele oficiale vor fi redactate în limba românã, limba englezã si limba francezã. 

CAP. VIII Dispozitii finale 

Art. 33. Modificãrile de Statut se vor face de catre BE, cu o majoritate simpla a membrilor sai. BE devine în acest sens autoritate finalã în interpretarea statutului. Adunarea generalã urmãtoare va ratifica si aproba modificãrile operate anterior de BE.

ANEXA I. Regulament Intern - Cod Etic

Asteptãm comentariile dumneavoastrã la: romania@netside.net
© 1997, 1998  Uniunea Româneascã. All rights reserved.
Paginã desenatã si intretinutã de
Uniunea Româneascã Webmaster.


Intoarce-te la Pagina Anterioara  Întoarce-te la Pagina Anterioarã